Africans in the paintings by Bosch

detail adoratie

Jheronimus / Jeroen Bosch (1450-1516)

English:

How should we interpret the Africans in the work by Hieronymus Bosch? Positive? Negative? Did he really see Africans in the Netherlands? In recent months I was approached twice by collaborators at the exhibition on Hieronimous Bosch in Den Bosch for information. The above questions, and other questions, passed. Therefore below some details on the paintings by Bosch. Also: works by contemporaries and artists before Bosch and  just after Bosch

Nederlands:

Hoe moeten we de Afrikanen in het werk van Jeroen Bosch interpreteren? Positief? Negatief? Heeft hij echt Afrikanen kunnen zien in de Nederlanden? Afgelopen maanden werd ik door medewerkers aan de tentoonstelling over Jeroen Bosch in Den Bosch twee keer benaderd voor informatie. Bovenstaande vragen en andere vragen kwamen daarbij langs. Daarom hieronder een aantal details uit werken en werken van tijdgenoten of kunstenaars voor en net na Bosch.

The garden of delights by Bosch / De tuin der lusten door Bosch 1480- 1490

details

detail 3
detail 5
tuin der lusten detail 1
tuin der lusten detail 2
tuin der lusten detail 6
tuin der lusten detail 7
tuin der lusten detail 8
tuin detail 4
Tuin detail van detail

Are these characters positive or negative?

Zijn deze personages positief of negatief bedoeld?

Predecessor and contemporary Hans Memling 1430-1494
Made no choice: Africans can be both good and bad. On his last judgment, we can see a man who goes to heaven and a man who goes to hell.

Voorloper en tijdgenoot Memling

Memling maakte geen keuze: Afrikanen konden zowel goed en slecht zijn. Op zijn laatste oordeel gaat een man naar de hemel en een man naar de hel.

Memling last judgement detail
Memling detail 1466-1473 de slechten
memling judgement detail 1 de goeden

In the work of predecessors such as the Limbourg brothers, you see the same thing.

In het werk van voorgangers, zoals de Limburg broers, zie je hetzelfde.

180px-folio_19v_-_the_martyrdom_of_saint_mark (2016_01_02 15_04_38 UTC)
Apocalypse de S. Jean detail 14e eeuw
Frans 50 fol 43 Ninos aanbidt het beeld van zijn vader (2016_01_02 15_04_38 UTC)
Limburg broers Davis en christus en andere all other beings
Evert van Souldenbalch hooglied bible Oostenrijkse National Bibliothek coll

Could Bosch have seen Africans in the Netherlands

Waren er Afrikanen in de Nederlanden?

Albrecht Dürer drew this girl in Antwerp in 1521. Five years after the death of Bosch

Albrecht Dürer tekende zijn Catharine in Antwerpen in 1521. Vijf jaar na de dood van Bosch.

Albrecht Durer 1471 1528 zwarte bediend slaaf in Antwerpen in 1521

Loyset Liedet, 1420-1484?, pictures Louis of Gruuthuse 1422-1492 set in Bruges with an African in his entourage.

Loyset Liedet, 1420-1484?,  beeldde Lodewijk van Gruuthuse 1422-1492 af in Brugge met in zijn gevolg een Afrikaan.

Lodewijk van Gruuthuse vertrekt op de jacht Genève, Bibliothèque de Genève, Ms. fr. 169, p. 1r – Gaston Phébus, Le Livre de la chasse (http://www.e-codices.unifr.ch/fr/list/one/bge/fr0169)
Lodewijk van Gruuthuse vertrekt op de jacht Genève,
Bibliothèque de Genève, Ms. fr. 169, p. 1r – Gaston Phébus, Le Livre de la chasse (http://www.e-codices.unifr.ch/fr/list/one/bge/fr0169)

In short:  I think Bosch may  have seen people from  African descent, and I think he depicted them as representatives of humanity. Which could be both good and bad.

Kortom: ik denk dat Bosch mensen met een Afrikaanse achtergrond gezien kan hebben en ik denk dat hij hen inzette als vertegenwoordigers van de mensheid. Die kon zowel goed als slecht zijn.

About me:

In 2008 I was guest curator of the exhibition Black is beautiful. Rubens to Dumas. Important advisors Elizabeth McGrath (Rubens and colleagues, Warburg institute Image of the Black in Western Art collection), Carl Haarnack (slavery in books), Elmer Kolfin (slavery in prints and paintings) en Adi Martis (contemporary art). Gary Schwartz made his research for The Image of the Black in Western Art available to me.

Black beautiful Rubens to Dumas cover
Black beautiful Rubens to Dumas cover

In 2014 my essay ‘Painted Blacks and Radical Imagery in the Netherlands (1900-1940)’ was published in The Image of the Black in Western Art Volume V (I). (ed. David Bindman, Henry Louis Gates jr.)

This image has an empty alt attribute; its file name is the-image-of-the-black-in-western-art.jpg

In 2017 I published a book about the black servants at the Court of the Royal Van Oranje family. More than a thousand documents have been found about their lives. (only in Dutch)

Cupido en Sideron Cover 30-8-2017

All photos on this site are not intended for any commercial purpose. I have tried to trace all the rules and rights of all images. As far as I know, these images can be used in this way. If you ar a copyright holder and would like a piece of your work removed or the creditline changed then please do not hesitate to contact me.

estherschreuderwebsite@gmail.com